محلول محافظ سیستم گرمایش

محلول محافظ سیستم گرمایش
تاریخ درج محصول: 1401/9/10
ساعت درج محصول: 11:41
شماره محصول: 3123
  • حذف اکسیژن محلول درآب برای جلوگیری  ازخوردگی
  • جلوگیری از واکنش هیدروژن آزاد زنگ آهن  موجود در مدار
  • افزایش راندمان حرارتی در مدار
  •  حذف رسوبات قدیمی داخل سیستم و ایجاد لایه محافظ
  • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و  افزایش طول عمر سیستم
  • جلوگیری از ته نشینی رسوبات آهکی
  • کارتن های 12 تایی